1 Ocak 2009 Perşembe

ötv slayt

2 yorum:

 1. Lütfen ötv ile ilgili sorularınızı
  gönderiniz?

  YanıtlaSil
 2. KDV ve ÖTV KANUNLARIYLA İLGİLİ SORULARI

  Soru 1-KDV Kanunu’nun 9. maddesinde, mükellefin Türkiye’de ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.
  Maliye Bakanlığı’nın bu yetki kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  Maliye Bakanlığı bu yetkisini;

  a- Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon hizmetleri için kullanılmıştır.
  b- KDV Kanunu’nun 17/1. maddesinde sayılan kimi kurum ve kuruluşların 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde belirtilen koşullarla yaptıkları alımlarında kullanmıştır.
  c- Bazı kiralama ve reklam hizmetlerinde sorumluluk uygulamasında kullanılmıştır.
  d- Maliye Bakanlığı bu yetkisini hiç kullanmamıştır.

  Soru 2-Aşağıdaki işlemlerin hangisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir?
  a-İşlem bedeli henüz ödenmemiş olmakla birlikte fatura düzenlenmesi,
  b-Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtımı,
  c-Alıcıya gönderilmek üzere nakledilen malların yolda kaybolması,
  d-Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malın alıcıya teslimi,

  Soru 3-Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan indirim ve iade hakkı tanınan istisnalardan değildir?
  a-İhracat istisnası,
  b-Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda istisna,
  c-Transit Taşımacılık İstisnası,
  d-Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar,  Soru 4-Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura ve benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularlar?

  a-Öderler, b-Ödemezler,
  c-İade ederler, d-Hiçbiri

  Soru 5-KDV Beyanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a- Kendilerine vergi kesme sorumluluğu yüklenen kimseler vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı dönemlerde de beyanname verirler.
  b- İthalatta alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
  c- Mükelleflerin o dönemde vergiye tabi işlemleri bulunmasa da beyanname vermeleri gerekir.
  d- Mükellefin ölümü halinde beyanname verme süresine üç ay eklenir.

  Soru 6-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki ihracat istisnasının uygulanacağı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Malın sürücüye teslimi, b-Fatura tarihi,
  c-Malların yabancı ülkeye varış tarihi, d-Gümrük bölgesinden çıktığı (Fiili ihraç) tarihi,

  Soru 7-Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde mükellefler ödedikleri katma değer vergisini vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebilirler?

  a-İşletme olarak kullanılanlar hariç, fiilen işetmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV,
  b-Zayi olan malların alış belgelerinde gösterilen KDV,
  c-Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin KDV,
  d-Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin ödenen KDV,

  Soru 8-Firmaların ihraç edilmek üzere mal teslim etmeleri halinde, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin kapsamında işlem yapılması mümkündür. KDV uygulamasında tecil-terkin işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a-İhracatçıya mal teslim edenlerin “imalatçı” vasfını haiz olması gerekir.
  b-Sanayi Sicil belgesini sonradan alan mükelleflerin, bu belgenin bulunmadığı dönemlerde, sanayi sicil belgesinin gerektirdiği şartları taşıdıkları vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında yaptırılacak yoklama ile tespit edilmişse, bu dönemler için de tecil-terkin kapsamında işlem yapılması mümkündür.
  c-Mallar ihracatçıya teslim edildikten sonra 1 ay içinde ihraç edilmelidir.
  d-İhraç edilmek üzere imalatçılardan mal alınırken KDV ödenmez.
  Soru 9-Aşağıdaki vergilerden hangisi mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilir?
  a-Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
  b-Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,
  c-İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
  d-Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle ödenen katma değer vergisi,
  Soru 10-Türkiye’de mükellef olan (A) yurtdışından ithal ettiği makinelerin montajı için yurtdışındaki (B) firmasına bedel ödemektedir. Yurtdışından ithal edilen hizmet KDV’ye tabi midir, değil midir?

  a- Hizmet yurtdışındaki (B) firması tarafından verildiğinden KDV’ye tabi değildir.
  b- KDV’ye tabi değildir. Çünkü KDV’yi tahsil edecek olan (B) firması yurtdışında yerleşik olan bir firmadır.
  c- Hizmetin ifa edildiğinin tespiti zor olduğundan KDV’ye tabi değildir.
  d- Verilen hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından KDV’ye tabi olacak, (A) firması tarafından sorumlu sıfatı ile 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.

  Soru 11-Aşağıdakilerden hangisi KDV sisteminin en önemli özelliği olan indirim mekanizmasının işleyişi ile ilgili değildir?
  a-Nihai tüketiciye kadar bütün safhalarda alınan vergiden bir önceki safhanın vergisi düşülür, bakiye vergi Hazine’ye intikal eder.
  b-Mükellefler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den kendilerine yapılan teslim/hizmetlerle ilgili KDV’yi indirebilirler.
  c-Nihai tüketici mükellef sıfatıyla vergiyi öder.
  d-İndirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet eden KDV indirim konusu yapılamaz.  Soru 12- Katma Değer vergisi’nin en belirgin özelliği;
  a-Yansıtılabilir bir vergi olması,
  b-Üretim safhasından tüketim safhasına kadar her safhada etkin bir biçimde uygulanabilen bir vergi olması,
  c-İndirim mekanizmasına sahip olması,
  d-Hepsi,

  Soru 13-Aşağıdaki işlemlerden hangisi teslim hükmünde değildir?
  a-Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının devri,
  b-Bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek,
  c-Vergiye tabi malların işletme sahibi tarafından özel ihtiyaçlarda kullanılmak üzere işletmeden çekilmesi,
  d-Bir malın alıcıya veya onun adına hareket eden kişiye tevdii,

  Soru 14-Aşağıdaki işlemlerden hangisi sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesini gerektirmez?
  a- Güvenlik hizmetleri,
  b- Temizlik hizmetleri,
  c- Kamu kurum ve kuruluşlarına yemek hizmeti verilmesi,
  d- Sağlık hizmeti alınması,

  Soru 15-Aşağıdaki teslimlerden hangisi KDV’den istisna değildir?
  a- Mal ve hizmet ihracatı,
  b- İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan mal teslimi,
  c- Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan teslimler,
  d- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler,

  Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahında değişiklik vuku bulduğunda düzeltme işlemi yapılması ile ilgili değildir?
  a- Malların iade edilmesi,
  b- İşlemin gerçekleşmesi,
  c- İşlemden vazgeçilmesi,
  d- Verginin indirim konusu yapılmamış olması,

  Soru 17-Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim vergisi uygulamasında vergiyi doğuran olayın belirlenmesi ile ilgili değildir?
  a-İlk iktisap hallerinde malın ilk iktisabı,
  b-Malın tesliminden önce fatura düzenlenmişse, faturanın düzenlenmesi,
  c-Kısım kısım mal tesliminde her bir kısmın teslimi,
  d-Fatura bedelinin ödenmesi,

  Soru 18-Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi’nin özellikleri arasında sayılmaz?
  a-Hizmet ifaları vergiye tabidir.
  b-Vergi , listelerde yer alan mallardan tek aşamada alınır.
  c-Vergi bazı mallarda maktu olarak, bazı hallerde matraha oran uygulanarak hesaplanır.
  d-ÖTV, fatura üzerinde ayrıca gösterilir.

  Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a-ÖTV’ye tabi mallar, Kanuna ekli 4 ayrı liste halinde sayılmıştır.
  b-ÖTV Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallara listede karşısında gösterilen oran ya da tutara göre vergi uygulanır.
  c-Bakanlar Kurulu/’un ÖTV tutar ya da oranları üzerinde değişiklik yapma yetkisi vardır.
  d-İhraç edilen mallar ÖTV’ye tabidir.

  Soru 20-Aşağıdakilerden hangisi KDV için söylenemez?
  a-İşlem vergisidir.
  b-Teslimin her aşamasında ürüne eklenen değer üzerinden alınır.
  c-Kişinin geliri arttıkça ödediği vergi de artar.
  d-Tüketim vergisidir.

  Soru 21-Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi’nin matrahına dahil edilemez?
  a-Özel Tüketim Vergisi,
  b-Özel İletişim Vergisi,
  c-İthalat sırasında ödenen vergiler,
  d-Elektrik Tüketim Vergisi,

  Soru 22-Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanunu’na göre teslim sayılan hallerden değildir?
  a-Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi,
  b-Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma v.b. şekillerdeki dağıtımlar,
  c-Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
  d-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,

  Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil olmayan unsurlardandır?
  a-Vade farkı, fiyat faktı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler,
  b-Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon vb. gider karşılıkları,
  c-Hesaplanan katma değer vergisi,
  d-Mal ve hizmet bedeli,
  Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanununda yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz?
  a- İmalatçı vasfını taşıyan satıcıların, ihracatçılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler
  b- İmalatçı vasfına sahip olan veya olmayan tüm mükelleflerin DTSŞ veya SDTŞ statüsüne sahip ihracatçılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler,
  c- İmalatçı ihracatçının yurtdışına mal ihracatı
  d- Özel Finans Kuruluşlarının ihracatçılara veya izin belgeli satıcılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler
  Soru 25- Adi ortaklıklarda Katma Değer Vergisi kimin adına tarh edilir?
  a- Ortaklara ayrı ayrı b- Ortakların tümüne
  c- En büyük pay sahibi ortak adına d- Adi ortaklık adına

  Soru 26- Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılır mı, KDV’ye tabi tutulması gerekir mi?

  a- Teslim sayılmaz, KDV’ye tabi tutulmaz
  b- Teslim sayılır, KDV’ye tabi tutulur
  c- Teslim konusuna girmez
  d- KDV konusuna girmez

  Soru 27- İlk defa trafiğe tescil edilecek binek otomobil satışında KDV oranı kaçtır?

  a- %10 b- %1
  c- %18 d- %23

  Soru 28- Adi ortaklıklarda katma değer vergisinin ödenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  a- En büyük paya sahip ortak
  b- Müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi biri
  c- Adi ortaklık
  d- Hiçbiri


  Soru 29- B A.Ş.’nin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na yaptığı gıda maddesi bağışının KDV karşısındaki durumu nedir?

  a- B A.Ş. KDV dahil fatura keser
  b- B A.Ş. KDV hariç fatura keser
  c- B A.Ş. hiçbir fatura düzenlemez
  d- B A.Ş. fatura düzenler ama KDV gösterilmez

  Soru 30- Aşağıdakilerden hangisinde indirim konusu KDV giderleştirilmez?

  a- Binek otomobillere ait KDV
  b- Promosyon ürünlerine ilişkin KDV
  c- Dayanıklı tüketim malı ticareti yapan işletmenin mal alımlarındaki KDV
  d- Zayi olan emtiaya ilişkin KDV

  Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracı şartlarından biri değildir?

  a- Hizmetten yurtiçinde yurtdışı müşterinin yararlanması
  b- Fatura ve benzeri belge, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
  c- İhraç bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
  d- Hizmetten yurtdışında yaralanmalıdır.
  Soru 32- Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanunundaki özel matrah şekillerinden değildir?
  a- Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli
  b- Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.
  c- Tekel ürünleri, gazete-dergi vb., otobüs ve metro kartları, telefon kartları
  d- Hiçbiri
  KDV SORULARI VUK SORULARI
  1- d 12- d 23- c 1-e 11-e
  2- b 13- b 24- c 2-e 12-e
  3- d 14- d 25- d 3-d 13-c
  4- a 15- c 26- b 4-d 14-b
  5- a 16- d 27- c 5-b 15-e
  6- d 17- d 28- b 6-e 16-b
  7- c 18- a 29- d 7-a 17-e
  8- c 19- d 30- c 8-c 18-e
  9- c 20- c 31- a 9-e 19-e
  10- d 21- b 32- d 10-c 20-e
  11- c 22- b

  YanıtlaSil

Slayt